Sabtu, 17 Mei 2008

NAMA-NAMA ULAMA AWAL DI INDONESIA

Ulama adalah sebutan bagi para mubaligh yang pekerjaannya lebih khususu mengajarkan agama Islam dan benar-benar menguasai dan memahami mengenai seluk beluk agam dan ajaran Islam. Dengan adanya para ulama ini tentu akan lebih mudah dalam proses Islamisasi dan memperdalam tentang agama Islam. Ada dua cara yang dilskuksn oleh para ulama untuk menyebarkan agama dan ajaran Islam, yakni

Þ Membentuk kader-kader ulama, yaitu dengan menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan Islam melalui Pendidikan pesantren-pesantren di Jawa, dayah di Aceh, dan surau Minangkabau yang akan bertugas sebagai mubaligh ke daerah-daerah.

Þ Melalui karya-karya yang terse bar dan dibasa di berbagai tempat yang jauh. Karya-kaarya tersebut menggambarkan perkembangan pemikiran dan ilmu-illmu keagamaan di Indonesia pada masa itu.

Para ulama di Indonesia banyak bermunculan sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi.

Berikut adalah nama-nama ulama awal di Indonesia serta beberapa penjelasannya.

1) Hamzah Fansuri

Hamzah Fansuri dilahirkan pada akhir abad ke-16 di Barus, Sumatra Utara. Pada tahun 1726, Francois Valentijn dalam bukunya Oud en Nieuw Oost-Indie pada bab mengenai Sumatra menyebutkan banwa Hamzah Fansuri adalah sebagai penyair yang dilahirkan di Fansur.

Hamzah Fansuri telah mengembara ke berbagai tempat untuk menambah pengeteahuannya seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Kudus, dan tempat-tempat jawa lainnya. Ia menguasai bahasa Arab dan Parsi di samping bahasa Melayu yang memang menjadi bahasa ibunya.

Hamzah Fansuri adalah mengembang tarekat wujudiyah atau Martabat Tujuh. Menurutnya yang disebut wujud iru hanya satu, walaupun kelihatannya banyak. Wujud yang satu itu mempunyai dua dimensi, yang meliputi dimensi batin (isi) dan dimensi lahir (kulit). Semua benda yang tampak itu merupakan perwujudan dari dimensi batin, yaitu waujud yang hakiki, yang tiada lain adalah Allah. Wujud yang hakiki tersebut mempunyai tujuh martabat, yakni

1. Ahadiyah, hakikat sejati Allah.

2. Wahdah, hakikat Muhammad.

3. Wahidiyah, hakikat Nabi Adam.

4. Alam Arwah, hakikat nyawa.

5. Alam Mistad, hakikat segala bentuk.

6. Alam Ajsam, hakikat tubuh.

7. Alam Ihsan, hakikat manusia.

Semua martabat tersebut bermuara pada yang satu, yaitu ahadiyah, itulah Allah.

Pemikiran tasawufnya ini dipengaruhi oleh paham wahdat al wujud dari Ibnu Arabi dan al Hallaj, ahli tasawuf yang masyhur pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13.

Dibawah ini adalah karya-karya Hamzah Fansuri;

1. Asrar all-Arifin (Rahasia Orang yang bijaksana)

2. Syarab al-Asyikin (Minuman Segala Orang yang Berani)

3. Zinat al-Muwahidin (Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesakan)

4. Syair si Burung Pingai

5. Syair si Burung Pinggak

6. Syair Sidang Fakir

7. Syair Dagang

8. Syair Perahu

Hamzah Fansuri menghasilkan karyanya itu ketika masa Sultan Iskandar Muda,

1606-1636 M (abad ke-17, meghasilkan beberapa buah syair dan prosa).

Berikut ini merupakan syair karyanya;

Syair Perahu

Inilah gerangan suatu madah

Mengarangkan syair terlalu indah

Membetuli jalan tempat berpindah

Disanalah i’tikad diperbetuli sudah

Wahai muda kenali dirimu

Ialah perahu tamsil tubuhmu

Tiadalah berapa lama hidupmu

Ke akhirat jua kekal diammu

Hai muda arif budiman

Hasilkan kemudi dengan pedoman

Alat perahumu jua kerjaka

Itulah jalan membetuli insane

2) Syeikh Abdul Qadir Al Fathani

Kedudukan Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani dari sudut ilmu pengetahuan adalah setaraf dengan ulama-ulama besar yang berada di Mekah dan Madinah pada zaman itu. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani menjalankan tugas ulama dengan aktivitis pengajarannya di Masjidil Haram, Mekah dan di rumahnya sendiri.
Syeikh al-Fathani menyebut bahwa ayahnya, Syeikh Wan Muhammad Zain al-Fathani lahir dalam tahun 1233 H/1817 M. Diriwayatkan bahawa Syeikh Abdul Qadir al-Fathani itu lebih tua daripada Syeikh Muhammad Zain al-Fathani.

Riwayat lain menyebut bahwa usia Syeikh Abdul Qadir al-Fathani lebih tua sekitar lima tahun daripada Syeikh Wan Muhammad Zain al-Fathani. Jadi bererti Syeikh Abdul Qadir al-Fathani lahir dalam tahun 1228 H/1813 M. Diriwayatkan pula bahawa Syeikh Abdul Qadir al-Fathani lebih tua daripada Syeikh Nawawi al-Bantani (Imam Nawawi Tsani).
Syeikh Nawawi al-Bantani lahir dalam tahun 1230 H/1814 M. Kedua-dua ulama yang berasal dari Patani dan Banten itu bersahabat ketika kedua-duanya belajar di Mekah. Kedua-duanya menerima bai`ah Thariqat Qadiriyah-Naqsyabandiyah daripada Syeikh Ahmad Khatib Sambas (1217 H/1802 M-1289 H/1872 M). Dalam beberapa hal Syeikh Nawawi Banten belajar kepada Syeikh Abdul Qadir al-Fathani, di antaranya ilmu qiraah. Dan demikian sebaliknya dalam beberapa hal Syeikh Abdul Qadir al-Fathani belajar pula kepada Syeikh Nawawi al-Bantani.

Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani telah menyelamatkan cukup banyak karya yang masih dalam bentuk tulisan tangan (manuskrip) yang dikarang oleh ulama dunia Melayu, terutama sekali karya-karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Selain memelihara manuskrip dengan rapi, Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani pula telah melakukan pentahqiqan dan pentashhihan beberapa buah kitab yang dianggap penting, yang secara tradisinya banyak diajarkan dari sebelum hingga zaman beliau.

Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani ini sangat penting bagi orang-orang Melayu yang berada di Mekah pada zamannya. Beliau adalah guru bagi seluruh ulama Asia Tenggara, pakar tempat rujukan dalam semua bidang keilmuan keislaman.

Telah disebutkan bahawa Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani adalah keluarga dekat kepada Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, maka Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani inilah yang pertama mengambil tempat kemasyhuran Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani setelah beliau meninggal dunia. Pengetahuan Islam dan predikat ulama pada peribadi Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani tidak pernah diragukan oleh para ulama yang sezaman dengan beliau.

Kedudukan Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani dari sudut ilmu pengetahuan adalah setaraf dengan ulama-ulama besar yang berada di Mekah dan Madinah pada zaman itu. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani menjalankan tugas ulama dengan aktiviti pe-
ngajarannya di Masjidil Haram, Mekah dan di rumahnya sendiri.

Suatu hal yang menarik disebut di sini bahawa Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani adalah seorang ulama yang besar pengaruhnya di kalangan Thariqat Syathariyah. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani adalah seorang Mursyid dalam Thariqat Syathariyah tersebut. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani menerima Thariqat Syathariyah adalah secara langsung kepada Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.
Oleh sebab Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani telah diperbolehkan mentawajjuh, membai'ah, dan mengijazahkan Thariqat Syathariyah tersebut, maka pengaruh beliau lebih besar di kalangan masyarakat pengamal sufi Islami. Syeikh Wan Ali Kutan al-Kalantani dipercayai telah menerima Thariqat Syathariyah daripada Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani kerana ulama yang berasal dari Kelantan itu tidak bertemu ketika dewasa dengan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Syeikh Abdul Qadir al-Fathani bin Abdur Rahman al-Fathani sekurang-kurangnya telah menghasilkan 14 buah karangan, namun kerana kekurangan ruangan perbicaraan tentangnya terpaksa ditangguhkan.

3) Syeikh Muhammad Mukhtar (Tuan Mukhtar Bogor)

Nama lengkap beliau ialah Syeikh Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Bughri al-Batawi al-Jawi. Lahir di Bogor, Jawa Barat, pada hari Khamis, 14 Sya’ban 1278 H/14 Februari 1862 M, wafat di Mekah, 17 Shafar 1349 H/13 Juli 1930 M.

Tuan Mukhtar Bogor menguasai banyak bidang disiplin ilmu termasuk ilmu-ilmu hadis, beliau berpegang dengan Mazhab Syafi’ie, pengikut setia Mazhab Ahlis Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi.

Beliau memperoleh pendidikan dari orang tuanya sendiri. Dalam tahun 1299 H/1881 M melanjutkan pelajarannya di Betawi/Jakarta, belajar kepada al-Allamah al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, Mufti Betawi. Melalui ulama Arab keturunan Rasulallah s.a.w tersebut Tuan Mukhtar Bogor hafal matan-matan ilmu.

Syeikh Muhammad Mukhtar Bogor menghasilkan karya yang tersebar berupa cetakan ada yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Yang telah diketahui dan dijumpai adalah sebagai yang tersebut di bawah ini:
1. Taqribul Maqshad fil Amali bir Rub'il Mujaiyab ( ilmu falakiyah)

2. Ushulud Din I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah ( akidah, sifat dua puluh)

3. Ar-Risalatul Wahbatil Ilahiyah fi Bayani Itsqati ma'alal Maiyiti minal Huquqi was Shiyam was Shalati ( membicarakan fidiyah sembahyang, puasa dan lain-lain)

4. As-Shawa'iqul Muhriqah lil Auhamil Kazibah fi Bayani Hillil Baluti war Raddu `ala man Harramahu (membicarakan hukum boleh makan belut )

Dan sebagainya.

4) Syeikh Abdul Hamid

Nama lengkapnya ialah Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud. Ayah dan datuk neneknya berasal dari Talu, Minangkabau. Abdul Hamid dilahirkan di Tanjung Balai Asahan tahun 1298 H/1880 M. Wafat pada hari Khamis, petang Jumaat pada 10 Rabiulakhir 1370 H/18 Februari 1951 M.

Menjelang perang dunia kedua, sekitar tahun 1930an, Abdul Hamid menyelesaikan beberapa buah karangan, yang dapat diketahui ialah:
1. Ad-Durusul Khulasiyah, pernah dicetak di Mekah.
2. Al-Mathalibul Jamaliyah, pernah dicetak di Mekah.
3. Al-Mamlakul `Arabiyah.
4. Nujumul Ihtiba.
5. Tamyizut Taqlidi minal Ittiba.
6. Al-Ittiba.
7. Al-Mufradat.
8. Mi'rajun Nabi.


Selain mengarang kitab, Abdul Hamid juga pernah menerbitkan majalah bahasa Arab dan Melayu yang diberi judul Majallah `Ulumil Islamiyah.

5) Syamsudin al Sumatrani

Ilmuwan muslim yang merupakan murid Hamzah Fansuri. Syamsudin menulis buku yang berjudul Mir’atul Mu’minin (Cermin Orang beriman), 1601 M.

6) Nuruddin al Raniri

Ulama yang berasal dari aceh yang banyak menuangkan hasi pemikirannya tentang ajaran Islam dalam berbagai buku. Ia berasal dari Ranir, Gujarat (India) dan keturunan bangsa quraisy Hadramaut. Raniri dikenal sebagai orang yang giat membela ajaran Ahlussunah Waljamaah. Menurut catatan Ahmad Daudi, karyanya yang sudah diketahui yaitu 29 buah. Diantara karya-karyanya adalah:

1. Al Shirat dan Al Mustaqim berisi uraian tentang hokum.

2. Bustan Al Salathin, berisi sejarah dan tuntunan bagi para raja.

3. Asrar Al Insani fi Ma’rifati al Ruh wa al Rahman, karyanya dalam ilmu kalam.

4. Tibyan fi Ma’rifat al Adyan, yang berisikan perdebatan dengan kaum wujudiyah.

5. Al lama’ah fi Takfir an qala bi Khalq al qur’an, yang juga merupakan bantahan terhadap pendapat Hamzah Fansuri bahwa al Qur’an itu makhluk.

Raniri berusaha melenyapkan pemikiran Hamzah Fansuri. Dalam dunia tasawuf, paham Raniri dalam banyak hal lebih cocok dengan ilmu kalam.

7) Syeikh Kuala (Abdurauf)

Berasal dari kerajaan Aceh dari Singkel. Dilahirkan kira-kira tahun 1620. Abdurauf mendalami ilmu pengetahuan di Mekkah dan Madinah. Dia menghidupakan kembali ajaran tasawuf yang sebelumnya dikembangkan oleh Hamzah Fansuri. Abduraug juga membuat tafsir AlQur’an dalam bahasa Melayu dan Jawa.

8) Syeikh Yusuf Makasar

Di Sulawesi, pemikiran tasawuf juga berkembang melalui Syeikh Yusuf Makasar (1626-1699) yang lama belajar di Timur Tengah. Karya-karyanya diperkirakan berjumlah 20 buah dan masih dalam bentuk naskah yang belum diterbitkan.

9) Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari (1710-1812 M)

Ulama yang muncul sekitar abad ke-19 M, pemikirannya tidak mengenai tasawuf, tetapi pemikiran fiqih. Ia menulis kitab Sabilul Muhtadin, sebuah kitab fiqih dan kitab Perukunan Melayu.

10) Haji Ahmad Rifangi (1786-1875 M)

Berasal dari kalisasak yang menuis banyak buku, diantaranya Husnul Mathalib, asnal Maqashid, Jam’u l Masa’ilAbyanul Hawa’ij, dan Ri’ayatul Himmah, yang umumnya membahas ushuluddin, fiqih, dan tasawuf.

11) Syeikh Nawawi

Syeikh Nawawi berasal dari Banten menulis tidak kurang dari 26 buah kitab, yang terkenal diantaranya adalah al Tafsir al Munir.

Masih banyak lagi ulama-ulama awal di Indonesia yang harus kita ketahui.

2 komentar:

Ma'arif Aziz mengatakan...

sangat bermanfaat mas...lebih banyak lagikalo bisa mas

Fahmi Arifadi Izzud mengatakan...

Sumber buku judulnya apa ya ?